خانه ویکی

پیدا کردن راس های برشی از o(n + m)

یک گراف جهت دار داریم و می خواهیم دنبال راس های برشی آن بگردیم . راس های برشی درگراف ، راس هایی هستند که اگر آن راس را (به همراه تمام یال های متصل به آن ) از گراف پاک کنیم ، گراف ناهمبند بشود یا به عبارتی دیگر به تعداد مولفه های ناهمبندی آن اضافه شود. الگوریتمی که در این جا توضیح داده می شود با استفاده از DFS است و Order(n + m) که n تعداد رئوس و m تعداد یال های گراف است.

الگوریتم

یک راس دلخواه مانند k از گراف برداشته ، آن را ریشه می نامیم و از آن DFS میزنیم . به fact پایین که اثبات آن هم آسان است دقت کنید : فرض کنید درون DFS هستیم و یال فعلی (u , v) است که u , v != k هستند . اگر نه راس u و نه هیچ کدام از راس های زیر درخت آن به v و اجداد v یال عقب رو(back edge) نداشته باشند ، آنگاه راس v یک راس برشی است. حال اگر v = k باشد ، v یک راس برشی است اگر و تنها اگر این راس بیش از یک بچه در درخت DFS داشته باشد . پس حال باید یاد بگیریم که این fact رو چگونه برای هر راس بررسی کنیم . بریای این کار نیاز داریم تا از starting time که در DFS راجع به آن مطالعه کردیم ، استفاده کنیم. آرایه tin[v] رو زمان ورود به راس v تعریف میکنیم و یک آرایه دیگر به نام low[v] که با استفاده از آن fact بالا رو برای راس v چک میکنیم ، در نظر میگیریم.low[v] مینیموم مقدار 3 عدد می باشد :

 1. tin[v] -> زمان ورود به راس v
 2. tin[p] -> به ازای هر راسی مانند p که از طریق یال عقب رو (back edge)(v , p) به راس v وصل است.
 3. low[t] -> به ازای هر راسی مانند t که در درخت DFS مستقیم به راس v وصل است و بچه آن است و نه جدش. در این صورت یک back edge از راس v یا یکی از نسل هایش (راس هایی که در زیردرخت آن هستند) به یکی از اجداد v وصل است اگر و تنها اگر راس v بچه ای مانند u داشته باشد کهlow[u] < tin[v] باشد و اگر low[u] = tin[v] باشد ، آنگاه این back edge مستقیما به خود راس v وصل است . بنابراین راس v برشی است اگر و تنها اگر low[u] >= tin[v] باشد .

پیاده سازی

int n; // number of nodes
vector<vector<int>> adj; // adjacency list of graph

vector<bool> visited;
vector<int> tin, low;
int timer;

void dfs(int v, int p = -1) 
{
  visited[v] = true;
  tin[v] = low[v] = timer++;
  int children=0;
  for (int to : adj[v]) 
  {
    if (to == p) continue;
    if (visited[to]) 
    {
      low[v] = min(low[v], tin[to]);
    }
    else 
    {
      dfs(to, v);
      low[v] = min(low[v], low[to]);
      if (low[to] >= tin[v] && p!=-1)
        IS_CUTPOINT(v);
      ++children;
    }
  }
  if(p == -1 && children > 1)
    IS_CUTPOINT(v);
}

void find_cutpoints() 
{
  timer = 0;
  visited.assign(n, false);
  tin.assign(n, -1);
  low.assign(n, -1);
  for (int i = 0; i < n; ++i) 
  {
    if (!visited[i])
      dfs (i);
  }
}

هر یال در درخت DFS 3 حالت می تواند داشته باشد :

 1. back edge به یکی از اجداد باشد .
 2. یال درختی باشد (در DFS میتوانید راجع به آن مطالعه کنید)
 3. یالی باشد که به بابای(parent) یک راس برمیگردد.
  • mark[u] = false -> این یال ، یک یال درختی است.
  • mark[u] = true && u != parent -> این یال یک back edge به یکی از اجداد است.
  • u = parent -> این یال به parent راس برمیگردد.

مسائل تمرینی