خانه ویکی

الگوریتم

در این قسمت الگوریتم های مورد نیاز برای مسابقات برنامه نویسی جمع آوری شده است. الگوریتم های این قسمت عمدتا ترجمه سایت cp-algorithms.com هستند که خود این سایت ترجمه قسمت الگوریتم سایت روسی e-maxx.ru می باشد.

گراف

در این قسمت اطلاعات لازم در مورد نظریه گراف آمده است. داده های بخش گراف، ترجمه آزاد کتاب آشنایی با نظریه گراف نوشته west است.